Sep 262010
 

Hoxe é o Día Europeo das Linguas, e espero que me disculpen por intentar publicar o mesmo arículo en inglés, galego e castelán. Isto é ,en parte, para apoiar a idea de Antonia Mochan de facer un día de blogs multilingüe para facilitar a busca de Rabindranath Tagore para os seus escritos (sobre todo no seu Bengalí nativo), para cruzar as fronteiras lingüísticas e como sinal de respecto a todos os lectores galegos e españois.

Quero agradecer a Enrique Nicanor, director do Festival de Cine Internacional de Ourense, non só a inclusión dunha sección “Homenaxe a Rabindranath Tagore” no festival deste ano para sinalar o aniversario do 150 nacemento de, xunto coa Biblioteca Tagore de Ourense, fundada por José Paz, senón tamén por invitarnos a Kaberi e a mín a participar nela.

O programa para a sección é a seguinte:

Sábado, 2 outubro
21:30 Cerimonia de apertura, na que Kaberi realizará dous bailes de Tagore para inaugurar a sección “Homenaxe a Tagore” – Auditorio Municipal

Domingo, 3 outubro
13:00-14:00 Homenaxe a Tagore, con José Paz, fundador da Biblioteca Tagore de Ourense, na que Kaberi e eu ofreceremos unha presentación ilustrada sobre a xornada de Tagore da poesía á danza, incluíndo aparicións en directo – Centro Cultural Deputación Ourense

Lunes, 4 outubro
20:00-22:00 Estrea da versión española de Shyama (traducida coa axuda do noso amigo Carlos Moreno-Leguizamon), presentada por min e por José Paz – Teatro Principal

Martes, 5 outubro
16:30-18:30 Masterclass: Shyama e a revolución dixital, na que relataréi como a nosa versión cinematográfica da “drama-musical” de danza clásica de Tagore é quizais, un dos primeiros filmes “dixitais end-to-end” que aproveita a produción, distribución global e oportunidades de promoción creadas pola revolución dixital para destacar a conciencia internacional sobre Tagore e a forma de danza creada por Tagore ao final da súa vida – Centro Cultural Deputación Ourense

17:00-19:00 Proxección de Charulata de Satyajit Ray (A muller solitaria), baseada no Nashtanir de Tagore (El nido roto) – Teatro Principal

Mércores, 6 outubro
17:00-18:15 Proxección de Monihara de Satyajit Ray (O Teen Kanya) baseada no conto de Tagore – Teatro Principal

Xoves, 7 outubro
17:00-19:30 Proxección de Ghare baire de Satyajit Ray (O mundo de Bimala) baseada na novela de Tagore – Teatro Principal

Venres, 8 outubro
17:00-17:30 Cerimonia de plantación de unha árbore ao estilo Tagore (Brikkhoropon), coreografiada e interpretada por Kaberi, que preparará un grupo de bailaríns da Escola de Danza e Teatro de Ourense  para dar os pasos da procesión

23:00-00:30 Proxección da versión española de Shyama – Cinebox 8

Sábado, 9 outubro
17:00-19:00 Proxección de Charulata de Satyajit Ray (A muller solitaria), baseada no Nashtanir de Tagore (El nido roto) – Teatro Principal

17:00-18:30 Proxección da versión española de Shyama – Cinebox 8

20:00-22:30 Proxección de Ghare baire de Satyajit Ray (O mundo de Bimala) baseada na novela de Tagore – Teatro Principal

Para aqueles que noten a ausencia no Festival do documental sobre Tagore feito en 1961 por Satyajit Ray para as celebracións do Centenario do nacemento (como a triloxía Kanye Adolescente), indicar que non foi posible atopar ata agora unha copia da película con calidade que poidera ser proxectada. Se podes axudarnos a atopar unha, por favor contáctanos.

Os aeroportos máis próximos a Ourense son Porto, en Portugal (que é servido por varias compañías aéreas internacionais, incluíndo a EasyJet e Ryanair), Vigo e Santiago de Compotela (que ten voos domésticos, principalmente de outras partes de España).

Sep 262010
 

Hoy es el día europeo de las lenguas y espero que me disculpen por intentar publicar el mismo arículo en inglés, gallego y castellano. Esto se debe en parte al apoyo y a la idea de Antonia Mochan de hacer un día de blogs multilingüe para faciltar la búsqueda de Rabindranath Tagore por sus escritos (sobre todo en su lengua natal, bengalí) para cruzar las fronteras lingüísticas y también como un signo de respeto a los lectores de gallego y español.

Debo dar las gracias a Enrique Nicanor, Director del Festival de Cine Internacional de Ourense, no sólo para la inclusión de un sección “Homenaje a Rabindranath Tagore” en el festival de este año para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento de Tagore, en colaboración con la Biblioteca Tagore de Ourense fundada por José Paz, sino también para invitar a Kaberi y a mí a tomar parte en él. Es uno de los primeros tributos, bastante completo, del 150 aniversario del nacimiento de Tagore, que la UNESCO ha establecido para 2011.

El programa de la sección es el siguiente:

Sábado, 2 Octubre
21:30 Ceremonia de apertura, durante la cual Kaberi realizará dos bailes Tagore para inaugurar el sección “Homenaje a Rabindranath Tagore” – Auditorio Municipal

Domingo, 3 Octubre
13:00-14:00 Homenaje a Tagore, con José Paz, fundador de la Biblioteca Tagore de Ourense, en la que Kaberi y yo vamos a dar una presentación ilustrada sobre el viaje de Tagore de la poesía a la danza, incluyendo actuaciones en directo – Centro Cultural Deputación Ourense

Lunes, 4 Octubre
20:00-22:00 Estreno de la versión en español de Shyama (que ha sido traducida con la ayuda de nuestro amigo Carlos Moreno-Leguizamon), presentada por José Paz y yo mismo – Teatro Principal

Martes, 5 Octubre
16:30-18:30 Masterclass: Shyama y la revolución digital, en la que se explica cómo nuestra versión cinematografica de la opera-ballet clásica de Tagore (quizás una de las primeras películas ‘digital end-to-end’ ) aprovecha la producción, la distribución global y las oportunidades de promoción creadas por la revolución digital para aumentar la conciencia internacional de Tagore y la forma de danza creada por Tagore hacia el final de su vida – Centro Cultural Deputación Ourense

17:00-19:00 Proyección de Charulata Satyajit Ray (La mujer solitaria), basado en Nashtanir Tagore (El nido roto) – Teatro Principal

Miércoles, 6 Octubre
17:00-18:15 Proyección de Monihara Satyajit Ray (de Teen Kanya) basado en el cuento de Tagore – Teatro Principal

Jueves, 7 Octubre
17:00-19:30 Proyección de Ghare baire Satyajit Ray (O mundo de Bimala) basado en la novela de Tagore – Teatro Principal

Viernes, 8 Octubre

17:00-17:30 Ceremonia de plantación de un arbol en Ourense, al estilo de Tagore (Brikkhoropon), dirigida por Kaberi, enseñando a un grupo de bailarines de la Escuela de Teatro y Baile de Ourense los pasos para la procesión

23:00-00:30 Proyección de la versión en español de Shyama – Cinebox 8

Sábado, 9 Octubre
17:00-19:00 Proyección de Charulata Satyajit Ray (La mujer solitaria), basado en Nashtanir Tagore (El nido roto)

17:00-18:30 Proyección de la versión en español de Shyama – Cinebox 8

20:00-22:30 Proyección de Ghare Baire Satyajit Ray (O mundo de Bimala), basado en la novela de Tagore – Teatro Principal

Para los que echen en falta la película documental sobre Rabindranath Tagore de 1961, reaizada para las celebraciones del Centenario del nacimiento (como la trilogía adolescente de Kanya), no fue posible localizar una versión de buena calidad de la película que pudiese ser proyectada en el festival hasta el momento. Si usted puede ayudarnos a localizarla, por favor hágamelo saber.

Los aeropuertos más cercanos a Ourense son Oporto, en Portugal (que es servido por varias líneas aéreas internacionales, incluyendo Easyjet y Ryanair), Vigo y Santiago de Compostela (que cuentan con vuelos nacionales de otras partes de España).

Sep 262010
 

Today being the European day of languages, I hope you will excuse me attempting to write essentially the same post in English, Galician and Castellano (please let me know of any embarrassing errors!). This is partly to support Antonia Mochan’s idea of a day of multilingual blogging, partly to note Rabindranath Tagore’s quest for his writings (mainly in his native Bengali) to cross linguistic boundaries and as a sign of respect to any Galician and Spanish readers.

I should begin by thanking Enrique Nicanor, Director of the Ourense International Film Festival in Galicia, Spain, for including a ‘Homage to Tagore‘ section in this year’s festival to mark Tagore’s 150th birth anniversary, in conjunction with the Tagore Library of Ourense founded by José Paz. It is one of the first, fairly comprehensive tributes to Tagore’s 150th birth anniversary, which UNESCO is marking in 2011.

The programme for the section is as follows:

Saturday, 2 October
21:30-midnight Opening ceremony, during which Kaberi will perform two Tagore dances to inaugurate the ‘Homage to Tagore’ section – Auditorio Municipal

Sunday, 3 October
13:00-14:00 Tribute to Tagore, with José Paz, founder of the Tagore Library of Ourense, at which Kaberi and I will give an illustrated presentation about Tagore’s journey from poetry to dance, including live performances – Centro Cultural Deputación Ourense

Monday, 4 October
20:00-22:00 Premiere of the Spanish version of Shyama (which has been translated with the help of our friend Carlos Moreno-Leguizamon), introduced by José Paz, Kaberi and me – Teatro Principal

Tuesday, 5 October
16:30-18:30 Masterclass: Shyama & the digital revolution, at which I will be explaining how our film version of Tagore’s classic ‘dance-drama’ (which is perhaps one of the first ‘digital end-to-end’ films) is taking advantage of the production, global distribution and promotion opportunities created by the digital revolution to raise international awareness of Tagore and the dance form created by Tagore towards the end of his life – Centro Cultural Deputación Ourense

17:00-19:00 Screening of Satyajit Ray’s Charulata (The lonely wife) based on Tagore’s Nashtanir (The broken nest) – Teatro Principal

Wednesday, 6 October
17:00-18:15 Screening of Satyajit Ray’s Monihara (from Teen Kanya) based on the short story by Tagore – Teatro Principal

Thursday, 7 October
17:00-19:30 Screening of Satyajit Ray’s Ghare baire (The home and the world) based on the novel by Tagore – Teatro Principal

Friday, 8 October
17:00-17:30 Tagore-style tree-planting ceremony (Brikkhoropon) led by Kaberi, who will be teaching the steps for the procession to a group of dancers from the Escuela de Teatro y Baile de Ourense

23:00-00:30 Screening of the Spanish version of Shyama – Cinebox 8

Saturday, 9 October
17:00-19:00 Screening of Satyajit Ray’s Charulata (The lonely wife) based on Tagore’s Nashtanir (The broken nest) – Teatro Principal

17:00-18:30 Screening of the Spanish version of Shyama – Cinebox 8

20:00-22:30 Screening of Satyajit Ray’s Ghare Baire (The home and the world) based on the novel by Tagore – Teatro Principal

For those who note the absence of Satyajit Ray’s 1961 documentary Rabindranath Tagore, made for the 100th birth anniversary celebrations (like the Teen Kanya trilogy), we weren’t able to locate a good quality version of the film which could be projected at the festival … so far. If you can help us find one, please let me know.

The nearest airports to Ourense are Porto (which is served by various international airlines, including Easyjet and Ryanair), Vigo and Santiago de Compostela (which have mainly domestic flights from other parts of Spain).

%d bloggers like this: